Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Pirkimo Sąlygos ir taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios pirkimo elektroninėje parduotuvėje www.pastraja.lt (toliau – Parduotuvė)  Pirkimo sąlygos ir Privatumo taisyklės (toliau - Taisyklės) yra Pirkėjui ir UAB „Pastraja“ (toliau – Pardavėjas)privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių atsakomybė, teisės ir pareigos, Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, asmens duomenų apsaugos taisykles, ir kitas su prekių pirkimu - pardavimu Parduotuvėje bei tiesioginės rinkodaros pasiūlymais susijusias nuostatas. 

2. Pirkėjas, pirkdamas internetu, suformavęs prekių krepšelį,  pradėdamas pildyti užsakymo formą ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su  Pirkimo sąlygomis ir taisyklėmis “ patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

3. Taisyklės nustato  Parduotuvės prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui  vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai  neigiamos pasekmės  ir/ar nuostoliai  kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su elektroninės Parduotuvės taisyklėmis  ir  pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

5. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai savo nuožiūra, bet kuriuo metu keisti Taisykles, pakeitimus paskelbdamas elektroninės Parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems pirkimams po paskelbimo. Pirkėjas supranta, paradvėjo teisę keisti Taisykles ir yra atsakingas už periodišką šių taisyklių peržiūrėjimą, nes čia aprašytos Sąlygos ir taisyklės bus taikomos pasirašant atitinkamą Sutartį arba naudojantis šiuo tinklalapiu.

MŪSŲ DUOMENYS

6.  Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro įregistruotas juridinis asmuo UAB  „Pastraja“, įmonės kodas 302747947, PVM mokėtojo kodas LT100009221916, registruotos buveinės adresas: Vilniaus g. 12-69, LT-87135 Telšiai, el. p.: info@pastraja.lt, tel.: +370 676 85 422

JŪSŲ DUOMENYS IR ŠIO TINKLALAPIO NAUDOJIMAS

7. Visa Jūsų pateikta informacija ar asmeniniai duomenys bus tvarkomi remiantis Duomenų apsaugos nuostatomis. Naudodamiesi šiuo tinklalapiu Jūs sutinkate dėl informacijos ir asmeninių duomenų tvarkymo ir patvirtinate, kad visa pateikta informacija ir duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

8. Pasikeitus užsakymo formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Jeigu iki Prekės pristatymo laiko bus pasikeitę Pirkėjo asmens duomenys ir Pardavėjas apie tai nebus informuotas, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

9. Prekių pirkimo – pardavimo sutartys (toliau – Sutartys) elektroninėje Parduotuvėje sudaromos elektronine forma. Pardavėjas, sudarydamas šias Sutartis su Pirkėjais, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis nuotolines sutartis, ir Lietuvos Respublikos 2004-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

10. Teisę pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje turi :
veiksnūs fiziniai pilnamečiai asmenys(nepilnamečiai iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą arba, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis);
juridiniai asmenys;
taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje.

11. Prekių pirkimo – pardavimo Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje Parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą ir kitus reikalingus ir teisingus duomenis, pasirinkęs pristatymo bei apmokėjimo būdą ir susipažinęs bei patvirtinęs savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Užsakymas suformuotas, perku”.

12. Po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo Pardavėjas papildomai išsiunčia Pirkėjui automatinį elektroninį pranešimą apie Pirkėjo pateikto užsakymo patvirtinimą, su jame nurodytomis prekėmis, pagrindinėmis prekių savybėmis, jų skaičiumi ir kainomis, pristatymo būdu bei kaina, bei suteiktu užsakymo numeriu. Pranešimas apie Užsakymo patvirtinimą Pirkėjui išsiunčiamas Pirkėjo registracijos formoje arba užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. 

13. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

14. Sutartis sudaroma ir vykdoma nacionaline kalba.

PREKĖS IR PREKIŲ KAINOS

15. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako, jei internetinėje Parduotuvėje esamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitiks realios prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir/ar nustatymų.

16. Prekių kaina yra tokia, kokia nurodoma tinklalapyje.
 Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais, kai buvo pastebėta neteisinga kaina dėl informacinių sistemų techninės klaidos, žmogiškojo faktoriaus(apsirikimas) ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Pastebėję, kad Pirkėjo užsakytos prekės kaina yra neteisinga, nedelsdami Jį informuosime ir suteiksime galimybę patvirtinti užsakymą pagal naują teisingą kainą arba jį atšaukti. Jei su pirkėju susisiekti nepavyks, laikysime, kad užsakymas yra atšauktas ir grąžinsime visus Pirkėjo sumokėtus pinigus

17. Kiekvienos parduodamos prekės kaina pateikta Eurais. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

18. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs apie tai Pirkėjo, keisti prekių pasiūlą, kainą, aprašymą ir kt. informaciją  elektroninėje Parduotuvėje.

19. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo  mokestis. Už prekių pristatymą taikomi mokesčiai nurodyti atskirai ir įskaičiuojami į bendrą užsakymo kainą. 

20. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

PREKIŲ UŽSAKYMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

21. Pirkėjas Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes ir tuo  pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

22. Toliau Pirkėjas turi pasirinkti vieną iš galimų pristatymo bei atsiskaitymo elektroninėje Parduotuvėje būdu.

23. Paskutiniame pirkimo etape pateikiami visi Pirkėjo duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Pirkėjas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi. Pirkėjas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą. Pirkėjui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su „Pastraja“ Parduotuvės Pirkimo sąlygomis ir taisyklėmis.

24. Atsiskaitymo galimybių pasirinkimas gali būti ribojamas, todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdu sąrašas nurodomas prie užsakymo.

 Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš būdų:
-  banko pavedimu į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą;
-  grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu (tik pasirinkus užsakymo atsiėmimą Pastraja parduotuvėje/siuvykloje adresu: Džiugo g.1, Telšiai ); 

25. Pranešimo iš banko, jog Pirkėjas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, gavimo momentas laikomas sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdymo pradžios momentu.

26. Pirkėjui pasirinkus apmokėjimą už prekes grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu– sutarties vykdymo pradžios momentu  laikoma kai Pirkėjas patvirtina savo užsakymą  „Pastraja“  Parduotuvėje.

27. Užsakytos prekės be apmokėjimo rezervuojamos 3(trims) darbo dienoms, vėliau, neapmokėjus už prekes,  užsakymas anuliuojamas.

28. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekėms taikomi garantijos dokumentai, jam gali būti pateikiamos fiziniu būdu kartu su prekėmis ir/arba elektroniniu būdu Pirkėjo užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu  po užsakymo įvykdymo. 

 PREKIŲ PRISTATYMAS

29. Pirkėjas turi teisę pasirinkti vieną iš siūlomų prekių pristatymo būdų Lietuvos teritorijoje arba prekes atsiimti Pardavėjo siūlomu adresu:
- prekių pristatymas registruotu paštu - 3.50 Eur
- prekių  atsiėmimas Omniva siuntų terminaluose - 3.50 Eur
- prekių atsiėmimas adresu:  Džiugo g. 1, Telšiai - nemokamai.
Pristatymo mokestis taikomas vienam užsakymui. Kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius siuntų pristatymo įmonių pasiūlymus.
Dėl prekių pristatymo ne Lietuvos teritorijoje derinama individualiai.

30. Išiuntus prekes Pardavėjas informuoja Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekės yra išsiųstos.
Jei prekių pristatymui buvo pasirinktas siuntų terminalas, siuntos iš nurodytų atsiėmimo taškų turi būti atsiimtos per ne ilgesnį nei siuntų vežėjo nurodytą terminą.
Pasirinkus pristatymą registruotu paštu, prekės pristatomos nurodytu Pirkėjo adresu. Nesant galimybės prekes perduoti nurodytu adresu, informuojama, kad prekes galite atsiimti nurodytame pašto skyriuje.

31. Pristatymo terminai nurodyti Prekės aprašyme yra preliminarūs. Prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Mes įsipareigojame dėti visas pastangas, kad Jūsų įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

32. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių ir kitų nenumatytų aplinkybių. Paaiškėjus tokioms aplinkybėms, Pardavėjas  nedelsiant susisiektia su Pirkėju ir suderina kitą prekių pristatymo laiką ir/ar sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per prekės užsakyme nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja ne vėiau kaip per 14 kalendorinių dienų grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus.

33. Prieš priimdamas prekes Pirkėjas turi įsitikinti,  kad pateiktos prekės pakuotė  yra nepažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), netrūksta dalies ar viso siuntos turinio. Aptikęs pažeidimus Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo akte(jei prekė įteikiama pašto darbuotojo ar priimama pašto skyriuje). Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, laikoma, kad prekės buvo pristatytos tinkamos būklės.
Jei atsiimant siuntą siuntų terminale Pirkėjas pastebi, kad siunta yra pažeista ar trūksta viso ar dalies siuntos turinio, Pirkėjas turi apie tai informuoti  Pardavėją ir tiesiogiai  informuoti  siuntą pristačiusią bendrovę, nurodant siuntos numerį, informaciją apie susiklosčiusią situaciją ir pateikti kitus susijusius dokumentus ar nuotraukas, įrodančias siuntos apgadinimo faktą, jei jie turimi.

34. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

35. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, prekių pristatymo mokestį , jeigu jie buvo taikomi.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
Grąžinimas

36. Prekes  grąžinti galite per  14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo.

37. Grąžinama prekė turi būti:

37.1. Nenešiota ir be išorinių dėvėjimo ženklų (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę);

37.2. Supakuota į tinkamą pakuotę, kuri apsaugotų nuo sugadinimo jos transportavimo metu;

37.3. Su visomis gaminiui skirtomis etiketėmis ir nepraradusi prekybinės išvaizdos;

37.4. Grąžinant arba keičiant prekę būtina pridėti pardavimą įrodantį dokumentą (sąskaitą faktūrą, čekį arba mokėjimo išrašą) ir užpildytą prekės grąžinimo/keitimo prašymą, kurio formą galite rasti kartu su gautomis prekėmis arba dėl grąžinimo/keitimo prašymo formos kreiptis į mus el. paštu info@pastraja.lt , arba rašyti žinutę į Pastra Facebook paskyrą. Prašyme būtina nurodyti savo sąskaitos numerį.

38. Prekes grąžinti Pirkėjas gali šiais būdais:

38.1 Pastraja parduotuvėse:
 Telšiuose, Džiugo g. 1 arba Kaune, Savanorių pr. 222 (nemokamai);

38.2 Išsiųsti mums registruotu paštu (siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas)
adresu: UAB „Pastraja",  Džiugo g. 1, Telšiai, LT-87132, tel.: +370 676 85 422 (būtina užrašyti ant siuntinio).
Taip pat prekes galima išsiųsti paštomatu (prieš siunčiant iš anksto suderinus su pardavėju);

38.3 Pinigai bus grąžinami į Pirkėjo nurodytą sąskaitą per 14 dienų  (LR Civilinio kodekso 6.22811 straipsnio 2 dalis).

39. Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui nebus grąžinamos papildomos išlaidos, susidariusios dėl prekės grąžinimo būdo(siuntimo), nemokamai prekes grąžinti Pirkėjas gali pristatydamas jas Pardavėjo 38.1 punkte nurodytais adresais.

40. Pirkėjui grąžinant gautą ne tą prekę  ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes  ir esant Pirkėjo sutikimui/pageidavimui,  ją pakeisti analogiška, tinkama preke, jei tokia prekė yra sandėlyje, arba už prekę sumokėtus pinigus Pardavėjas grąžins ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų.

41. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti  siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas  turi teisę negrąžinti pinigų už prekes, kurios grąžintos su trūkumais. Taip pat Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.

42. Jei Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje įsigijo prekes, kurios yra komplekte, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis gali pasinaudoti tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu.Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka šio skyriaus 37 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

43. Prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos, o pagaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninius pasirinkimus ar nurodymus(pvz. matmenis), arba prekės, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms ir yra tinkamos kokybės – nekeičiamos ir negrąžinamos.

Keitimas

44. Prekę grąžinti keitimui galite per 14 dienų nuo prekės gavimo. Prekės gali būti keičiamos  į analogiškas  kitokio dydžio, spalvos, modelio ar komplektacijos prekes. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjas  apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise  siunčia prašyma el. paštu info@pastraja.lt Pardavėjui su nurodytomis keičiamomis prekėmis.

45. Gavęs tinkamas keitimui prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodyto dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi keitimui tinkamos prekės, jis per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai  gavo grąžintinas prekes grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

46. Keitimui grąžinama prekė turi būti:

46.1 Nenešiota ir be išorinių dėvėjimo ženklų (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę);

46.2 Supakuota į tinkamą pakuotę, kuri apsaugotų nuo sugadinimo jos transportavimo metu;

46.3 Su visomis gaminiui skirtomis etiketėmis ir nepraradusi prekybinės išvaizdos;

46.4. Grąžinant arba keičiant prekę būtina pridėti pardavimą įrodantį dokumentą (sąskaitą faktūrą, čekį arba mokėjimo išrašą) ir užpildytą prekės grąžinimo/keitimo prašymą, kurio formą galite rasti kartu su gautomis prekėmis arba dėl grąžinimo/keitimo prašymo formos kreiptis į mus el. paštu info@pastraja.lt , arba rašyti žinutę į Pastra Facebook paskyrą. Prašyme būtina nurodyti savo sąskaitos numerį.

47. Prekes pakeisti  Pirkėjas gali šiais būdais:

47.1 Pastraja parduotuvėse(suderinus iš anksto):
 Telšiuose,  Džiugo g. 1 arba Kaune, Savanorių pr. 222 (nemokamai);

47.2 Išsiųsti mums registruotu paštu (siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas)
adresu: UAB „Pastraja", Džiugo g. 1, Telšiai, LT-87132, tel.: + 370 676 85 422 (būtina užrašyti ant siuntinio).
Taip pat prekes galima išsiųsti paštomatu (prieš siunčiant iš anksto suderinus su pardavėju).

Nekokybiškos prekės grąžinimas/keitimas

 48. Nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

49. Pardavėjas įsipareigoja  savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamos kokybės arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus,  jei įvertinus  sugrąžintą prekę  nustatoma,  kad prekė yra netinkamos kokybės dėl Paradvėjo/gamintojo  kaltės.

50. Nustačius netinkamą prekės naudojimą(ne pagal paskirtį), sugadinimą(ištepimas, etikečių pažeidimas, ardymo žymės, skalbimas ir kiti veiksmai, kurie nėra būtini, norint apžiūrėti prekę) ar kitus dėl Pirkėjo kaltės atsiradusius trūkumus, pinigai už prekę nebus grąžinami.

51. Norint grąžinti nekokybišką prekę, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją el.paštu info@pastraja.lt arba tel.: +370 676 85 422. Išnagrinėjus Pirkėjo pretenziją Paradvėjas pateiks atsakymą per 14 dienų. Pateikiant pretenziją, būtina pridėti pirkimą įrodantį dokumentą (sąskaitą faktūrą, čekį arba mokėjimo išrašą) bei laisvos formos prašymą.

INFORMACIJOS SIUNTIMAS

52. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba, esant būtinybei, susisiekia su Pirkėju jo registracijos formoje nurodytu telefonu.

53. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu info@pastraja.lt

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

54. Pardavėjas ir Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims jokių šio dokumento sąlygų, išskyrus valstybės, vyriausybines ir teisėsaugos institucijas, kurios įstatymuose nustatyta tvarka turi teisę gauti tokią informaciją.

55. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

Rašyk
Skambink