Privatumo politika

Svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šias Privatumo politikos taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydamiesi www.pastraja.lt elektroninėje parduotuvėje sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Bendrosios nuostatos

1. Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės www.pastraja.lt (toliau – E parduotuvė)  ir pirkėjo bei elektroninės parduotuvės www.pastraja.lt lankytojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką(toliau – Taisyklės).

2.  Asmens duomenų tvarkytojas (toliau – Administratorius)  – UAB  „Pastraja“, įmonės kodas 302747947, PVM mokėtojo kodas LT100009221916, registruotos buveinės adresas  Vilniaus g. 12-69, LT-87135 Telšiai, el. p.: info@pastraja.lt, tel.: + 370 676 85 422

3.  E-parduotuvės www.pastraja.lt pirkėjų ir lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos ir įmanomos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie E-parduotuvės pirkėjus ir  lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, neleistino naudojimo ar pakeitimų.

4. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų E-parduotuvėje www.pastraja.lt. Jei esate jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

5. Mūsų E-parduotuvėje yra naudojami slapukai(angl. cookies), kurie leidžia  pagerinti  ir supaprastinti Pirkėjų ir lankytojų patirtį bei pirkimo procesą. Slapukai mums padeda gauti informaciją, kaip naudojamasi tinklapiu, bet neapima jokių duomenų, kurie leistų mums individualiai identifikuoti Pirkėją ar lankytoją kaip asmenį. Jei lankytojas savo naršyklėje nėra pasirinkęs nustatymo nepriimti slapukų(visų ar tam tikros rūšies), slapukai sukuriami iš karto, kai apsilankoma E-parduotuvėje www.pastraja.lt. Slapukus valdyti galima savo naršyklėje per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

6. Mūsų įmonė turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“. Informaciją, kurią lankytojas pateikia naudodamasis  socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant teksto ar vaizdo pranešimus, nuorodų „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas, su kurio  privatumo politikos informacija galite susipažinti  pagal nuorodą: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Asmens duomenų tvarkymas

7. Pirkėjas norintis pirkti prekes  E-parduotuvėje  www.pastraja.lt neprivalo registruotis tačiau, tinkamam užsakymo įvykdymui, reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakymams vykdyti reikalingi duomenys. 

8. Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šiose Privatumo politikos Taisyklėse nurodytais tikslais, prekių pirkimo – pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta. 

9. Pirkėjas, registruodamasis E-parduotuvėje ir/ar pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, kad jis sutinka pateikti šiose Taisyklėse, registracijos formoje ir prekių užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pardavėjas šiuos duomenis tvarkytų šių Taisyklių 11. punkte nurodytais tikslais.

10. Pirkėjo asmens duomenys, nurodyti 7. punkte, renkami ir tvarkomi elektroninės prekybos tikslu (sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu , perduoti prekes pristatymui, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus).

11. Pirkėjo bei kitų www.pastraja.lt E-parduotuvės lankytojų asmens duomenys  renkami ir tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tuo atveju, jei lankytojas ar pirkėjas sutinka gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus  užsisakydami www.pastraja.lt „Naujienlaiškį“. Pirkėjui ar kitiems lankytojams sutikus, el. paštu siųsime rinkodaros pranešimus, kad informuotume apie mūsų E-parduotuvės naujienas, supažindintume su mūsų produktai , padėtume juos rasti ir pan.

12. Pirkėjas bei kiti E-parduotuvės  lankytojai bet kada turi teisę atšaukti savo sutikimą Administratoriui tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikdami apie tai atitinkamą pranešimą el. paštu  info@pastraja.lt

13. Pirkėjo bei kitų  lankytojų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei tai reikalinga šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.

14. Pirkėjo asmens duomenys elektroninės prekybos tikslu saugomi ir naudojami 3 metus(elektroninėje laikmenoje) ir 10 metų(popierinėje byloje) nuo Sutarties sudarymo arba nuo galutinio gaminių/paslaugų suteikimo momento.

15. Pardavėjas turi teisę Pirkėjo bei kitų E-parduotuvės www.pastraja.lt  lankytojų asmens duomenis pateikti savo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiktai tikslais, nurodytais Taisyklių 10. ir 11. punktuose ir tik tokia apimti, kiek būtina tiems tikslams įgyvendinti. Jokiais kitais atvejais Pirkėjo bei kitų lankytojų asmens duomenys tretiesiems asmenims neatskleidžiami be išankstinio Pirkėjo bei kitų E-parduotuvės lankytojų sutikimo. Pirkėjo bei kitų svetainės lankytojų asmens duomenys gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, policijos arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

16. Administratorius asmens duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

17. Pirkėjas bei kiti www.pastraja.lt lankytojai turi teisę  prašyti, kad Pardavėjas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba pašalintų, arba apribotų duomenų tvarkymą,  teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys,  teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;

18. Pirkėjas bei kiti E-parduotuvės lankytojai gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į E-parduotuvės www.pastraja.lt  Administratorių  el. paštu info@pastraja.lt,  arba paštu UAB „ Pastraja“, Džiugo g. 1, Telšiai, LT-87132, Lietuva.

19.  E-parduotuvės pirkėjo ar lankytojo  teisės bus įgyvendintos tik tuo atveju, jei jis  įrodys, kad  yra tas duomenų subjektas, kuris gali kreiptis dėl jų įgyvendinimo. Tokiu atveju, gali buti prašoma  kartu su prašymu pateikdamas asmens dokumento kopiją, kad galima būtų nustatyti tapatybę.

20. Registracijos elektroninėje Parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis E-parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. 

21. Pirkėjas, užsiregistruodamas E-parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai www.pastraja.lt  Administratorių. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei E-parduotuvėje teikiamais pasiūlymais pasinaudoja trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

22. Mes pasiliekame teisę keisti šią Privatumo politiką. Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų E-parduotuve.

 

Rašyk
Skambink